Oxford-English-Academy-Website-Header-Image

Tiết kiệm $ 2200 trên 10 tuần Cambridge thi trọn gói!

GÓI BAO GỒM

  • 25 bài học Cambridge mỗi tuần $ 2890
  • Trọ $ 2190
  • Sân bay Chuyển $ 78
  • Lệ phí đăng ký $ 109
  • Sách & Khóa học Vật liệu $ 137
  • Phí thi $ 300
  • TỔNG $ 5704

Nhưng bạn chỉ phải trả $ 3500! Đó là một tiết kiệm 39%!

THÊM

Miễn phí

  • nơi ăn nghỉ 10 tuần miễn phí!