دانشگاه آکسفورد انگلیسی آکسفورد آکادمی است که در وضعیت برتر اعتباربخشی خدمات برای کالج بین المللی (ASIC) برای مناطق ستودنی خود را از عمل معتبر است. ASIC بدن ارائه خدمات مجوز رسمی مستقل برای کالج آموزش و پرورش مستقل، بیشتر و بالاتر است.

مجوز رسمی ASIC کمک می کند تا دانش آموزان و والدین را به یک انتخاب آگاهانه تر و همچنین یک مدرسه، دانشکده، دانشگاه، ارائه دهنده آموزش و یا ارائه دهنده آموزش از راه دور کمک خواهد کرد، نشان می دهد به بدن دانش آموز بین المللی که آنها یک نهاد با کیفیت بالا می باشد.