نام کاربری

رمز عبور
نام کاربری خود را / رمز عبور از دست داده ام

 

به انگلیسی آکسفورد آنلاین خوش آمدید! خود را شخصی پلت فرم است که به شما می دهد ثروت از منابع آنلاین دسترسی داشته باشید برای حمایت از اهداف یادگیری خود را به یادگیری.

  • شروع به یادگیری بلافاصله - دسترسی به منابع یادگیری آنلاین بلافاصله پس از ثبت نام.
  • سازماندهی - جلسات تنظیم با معلمان خود را و ثبت نام برای فعالیت با هفته برنامه های اجتماعی ما است.
  • کتابخانه آنلاین - استفاده از بسیاری از فعالیت های آموزشی آنلاین و منابع است که تمام مهارت های هدف قرار دهند.
  • برنامه یادگیری فردی - معلم شما یک طرح یادگیری شخصی که هدف نقاط ضعف و قوت خاص خود را، در نتیجه موفقیت یادگیری خود را حمایت از ایجاد کنید.
  • IELTS - دسترسی به پلت فرم IELTS تخصصی ما به شما اطمینان هدف امتحان خود دست یابد.