Oxford-English-Academy-Homestay-Accommodation-Header

اسکان یکی از جنبه های مهم یک دیدار از کشور دیگر است. این مهم و حیاتی است که محل اقامت دانش آموز تمیز، راحت و به راحتی قرار گرفته است و ما به دقت بازرسی هر خانواده میزبان برای اطمینان از آنها این معیار. پیشنهاد ما دانش آموز تعدادی از گزینه های محل اقامت های مختلف: