سفر یادگیری خود را
رزو تیم فروش دوستانه ما به شما کمک خواهد این دوره و محل اقامت که به بهترین وجه مناسب شما را انتخاب نمایید.
شروع فورا شما می توانید کار قبل از دوره خود را بلافاصله با انگلیسی آکسفورد اینترنتی شروع می شود.
روز اول استقبال گرم تست • از قرار دادن و مصاحبه گفتاری برنامه • القایی
کلاس خود را بیش از 14 دانش آموزان • مواد دوره شامل • تکنولوژی کلاس درس مدرن
درس خود را سفارشی یادگیری • پیشرو، روش های تعاملی • منابع مطالعه فضای مجاز: نامحدود
پیش رفتن؟ آموزش و مشاوره دو هفته جلسات • پایان از آزمون چرخه برای پیشبرد سطح خود را
دریافت اجتماعی اضافه کردن برنامه های اجتماعی پویا ما • گسترش یادگیری خود را بعد از ساعت
پایان دوره در فارغ التحصیلی یک پایان گزارش دوره و گواهی • شما ورود به انگلیسی آکسفورد آنلاین هنوز هم فعال خواهد شد برای 3 ماه!